Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5171
Title: Các chuyên đề báo chí (Đề cương bài giảng)
Authors: ThS. Nguyễn Đình Hòa
Keywords: Chuyên đề;Báo chí
Issue Date: 2009
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 92tr
Abstract: Nội dung gồm 5 chuyên đề: Chuyên đề kinh tế; Nông nghiệp và nông thôn; Văn nghệ trên báo; Thông tin phản hồi và thư bạn đọc; Khoa học và công nghệ
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5171
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
45. Đề cương bài giảng các chuyên đề báo chí.pdf10.18 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.