Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5170
Title: Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền qua bản tin nội bộ công đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền hiện nay
Authors: TS. Hà Huy Phượng
Keywords: Thông tin;Tuyên truyền;Bản tin;Công đoàn;Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 107tr
Abstract: Công trình nghiên cứu vai trò, tầm quan trọng của Bản tin nội bộ đối với một đơn vị, nhất là đối với hoạt động của tổ chức Công đoàn, từ đó nhằm đề xuất việc xuất bản một Bản tin nội bộ này sẽ thỏa mãn nhu cầu thông tin của công đoàn viên và người lao động của nhà trường, góp phần cùng nhà trường thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đào tạo mà Đảng và Nhà nước giao phó
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5170
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
42. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền.pdf10.97 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.