Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5166
Title: Cơ sở lý luận báo chí truyền hình
Authors: PTS. Trần Đăng Tuấn, Trần Bảo Khánh
Keywords: Lí luận;Báo chí;Truyền hình
Issue Date: 1997
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 80tr
Abstract: Nội dung đề tài gồm 6 chương: Chương 1: Truyền hình trong hệ thống các phương tiện thông tin đại chúng; Chương 2: Đặc trưng của vô tuyến truyền hình; Chương 3: Đặc điểm của các thể loại báo chí truyền hình; Chương IV: Quy trình sản xuất chương trình truyền hình; Chương V: Chương trình truyền hình; Chương VI: Phóng viên truyền hình.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5166
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
38. Cơ sở lý luận báo chí truyền hình.pdf8.51 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.