Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5165
Title: Ảnh tin (Giáo trình in sách)
Authors: ThS. Vũ Huyền Nga
Keywords: Báo chí;Ảnh;Tin
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 171tr
Abstract: Trang bị kiến thức cơ bản về thể loại ảnh tin trên phương diện tiếp cận hệ thống lý luận về thể loại ảnh báo chí, đồng thời rèn luyện cho sinh viên các kỹ năng và phương pháp tiếp cận những đối tượng của thông tin báo chí một cách nhanh nhất, kịp thời nhất, vốn là đặc trưng sáng tạo của thể loại ảnh tin
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5165
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
36. Ảnh tin.pdf22.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.