Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5164
Title: Nâng cao kỹ năng thực tập nghề nghiệp cho sinh viên báo chí trong giai đoạn hiện nay
Authors: ThS. Vũ Thúy Bình
Keywords: Kĩ năng;Thực tập;Nghề nghiệp;Sinh viên;Báo chí
Issue Date: 2005
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 72tr
Abstract: Khảo sát thực trạng hoạt động thực tập nghề nghiệp của sinh viên báo chí trong thời gian qua để thấy rõ thành công và hạn chế của công tác này; Hệ thống hóa những vấn đề liên quan đến thực tập nghề nghiệp trong quá trình đào tạo các nhà báo hiện nay; Đề xuất các giải pháp để công tác thực tập nghiệp vụ của sinh viên báo chí đạt chất lượng tốt đáp ứng yêu cầu của các cơ quan báo chí và của xã hội
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5164
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
35. Nâng cao kỹ năng thực tập nghề nghiệp cho sinh viên.pdf7.37 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.