Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5162
Title: Mô hình hoạt động của công ty truyền thông ở nước ta hiện nay
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Công ty;Truyền thông;Mô hình;Hoạt động
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 167tr
Abstract: Mô tả, phân tích các mô hình hoạt động của các công ty truyền thông - với các yếu tố chủ yếu cũng như mối liên hệ giữa các yếu tố đó trong thực tiễn hoạt động của các công ty truyền thông thuộc diện khảo sát
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5162
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
32. Mô hình hoạt động của công ty truyền thông ở nước ta hiện nay.pdf17.92 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.