Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5161
Title: Báo chí dành cho các đối tượng chuyên biệt
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Báo chí;Chuyên biệt
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 216tr
Abstract: Nội dung đề tài gồm 5 chương: Chương 1: Những vấn đề chung về báo chí dành cho các đối tượng chuyên biệt; Chương 2: Báo chí dành cho đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam; Chương 3: Báo chí dành cho trẻ em Việt Nam; Chương 4: Báo chí dành cho cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới ở Việt Nam; Chương 5: Báo chí dành cho cộng đồng người có HIV/AIDS ở Việt Nam
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5161
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
31. Báo chí dành cho các đối tượng chuyên biệt.pdf24.57 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.