Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5160
Title: Báo chí - truyền thông cho các đối tượng chuyên biệt
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Báo chí;Truyền thông
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 221tr
Abstract: Xác lập cơ sở lý thuyết nền tảng về báo chí - truyền thông dành cho các đối tượng chuyên biệt, đồng thời đi sâu, làm rõ kiến thức cần và đủ về một số đối tượng chuyên biệt tiêu biểu và kỹ năng báo chí về các đối tượng chuyên biệt này
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5160
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
30. Báo chí truyền thông cho các đối tượng chuyên biệt.pdf25.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.