Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5159
Title: Lao động nhà báo (Giáo trình)
Authors: Lê Thị Nhã
Keywords: Lao động nhà báo;Báo chí
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 159tr
Abstract: Nhằm cung cấp cho sinh viên hiểu biết về đặc thù nghề nghiệp; các loại hình lao động nhà báo cơ bản; xác định vai trò, vị trí và những yêu cầu về phẩm chất, năng lực của phóng viên trong cơ quan báo chí; nắm vững quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí ở các loại hình báo chí khác nhau
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5159
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
29. Lao động nhà báo.pdf17.79 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.