Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5158
Title: Lịch sử nhiếp ảnh báo chí Việt Nam (Giáo trình giảng dạy)
Authors: ThS. Đỗ Phan Ái
Keywords: Nhiếp ảnh;Báo chí;Việt Nam
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 131tr
Abstract: Nội dung đề tài gồm 4 chương: Chương 1: Ảnh báo chí Việt Nam giai đoạn trước 1945; Chương 2: Gai đoạn hình thành ảnh báo chí Nhà nước Việt Nam sau ngày đầu độc lập (1945-1954); Chương 3: Ảnh báo chí giai đoạn xây dựng xã hội chủ nghĩa, đấu tranh thống nhất nước nhà (1954-1975); Chương 4: Ảnh báo chí Việt Nam giai đoạn đất nước thống nhất, xây dựng CNXH trong tình hình mới (1975-2005)
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5158
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
27. Lịch sử nhiếp ảnh báo chí.pdf22.78 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.