Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5156
Title: Bài phản ánh báo in (Đề cương bài giảng)
Authors: ThS. Lê Thu Hà
Keywords: Phản ánh;Báo in
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 120tr
Abstract: Trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về thể loại: khái niệm, đặc điểm, các dạng Bài phản ánh; Hướng dẫn những kỹ năng cơ bản trong hoạt động tác nghiệp và sáng tạo tác phẩm Bài phản ánh; Sinh viên viết được Bài phản ánh đăng báo
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5156
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
25. Bài phản ánh báo in.pdf16.22 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.