Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5155
Title: Tác phẩm báo chí (Giáo trình nội bộ)
Authors: Nguyễn, Thị Hằng Thu
Keywords: Tác phẩm;Báo chí
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 162tr
Abstract: Nội dung đề tài gồm 5 chương: Chương 1: Một số vấn đề lý luận chung về tác phẩm báo chí; Chương 2: Yếu tố nội dung của tác phẩm báo chí; Chương 3: Yếu tố hình thức của tác phẩm báo chí; Chương 4: Quy trình sáng tạo tác phẩm báo chí; Chương 5: Bản quyền tác phẩm báo chí
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5155
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
24. Tác phẩm báo chí.pdf19.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.