Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5154
Title: Quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông trong môi trường truyền thông số hiện nay
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Tổ chức sản xuất;Sản phẩm truyền thông;Truyền thông số
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 156tr
Abstract: Nhận diện, mô tả các khâu trong quá trình tổ chức sản xuất các sản phẩm truyền thông, hướng dẫn các nhà báo tích hợp kỹ năng báo chí, kỹ năng ứng dụng công nghệ trong quy trình tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5154
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.