Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5153
Title: Các loại hình báo chí hiện đại - lý luận và thực tiễn
Authors: TS. Hà Huy Phượng
Keywords: Loại hình;Báo chí;Lí luận;Thực hiện
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 286tr
Abstract: Đề tài cập nhật những nội dung cơ bản nhất, tạo nên một bức tranh chung về diện mạo các loại hình báo chí hiện đại. Đây là nền tảng đầu tiên để người học tiếp cận với báo chí với tư cách là các loại hình báo chí hiện đại.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5153
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
22. Các loại hình báo chí hiện đại.pdf32.86 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.