Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5152
Title: Thực trạng và những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân báo chí (Khảo sát tại Phân viện Báo chí và Tuyên truyền từ năm 1991 đến nay)
Authors: Vũ Đình Hương
Keywords: Thực trạng;Giải pháp;Nâng cao chất lượng;Đào tạo;Cử nhân;Báo chí
Issue Date: 2003
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 49tr
Abstract: Nội dung đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Báo chí Việt Nam trong bối cảnh đổi mới hơn mười năm vừa qua; Chương 2: Thực trạng công tác đào tạo cử nhân báo chí ở nước ta trong những năm 90; Chương 3: Những giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân báo chí
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5152
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sởItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.