Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5147
Title: Phỏng vấn báo chí (Giáo trình in sách)
Authors: Lê Thị Nhã
Keywords: Phỏng vấn;Báo chí
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng thực hành về phỏng vấn
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5147
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHONG VAN BAO CHI.pdf12.28 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.