Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5146
Title: Những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng ngôn ngữ trong chương trình thời sự - Đài truyền hình Việt Nam
Authors: Nguyễn Thị Thanh Phượng
Advisor: ThS. Trần Bảo Khánh
Keywords: Biện pháp;Nâng cao chất lượng;Ngôn ngữ;Chương trình thời sự;Đài Truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2000
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài nghiên cứu về sự vận dụng ngôn ngữ nói có hiệu lực trong lĩnh vực báo chí truyền hình sao cho ngôn ngữ đó phải thực hiện được chức năng xã hội cơ bản của báo chí
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5146
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NHUNG BIEN PHAP NHAM NANG CAO....pdf5.09 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.