Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5143
Title: Báo chí phát thanh hiện đại
Authors: Nguyễn Đức Dũng
Keywords: Báo chí;Phát thanh;Hiện đại
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nội dung đề tài gồm 4 phần: Báo chí phát thanh trong hệ thống báo chí, truyền thông hiện đại; Các phương thức sản xuất chương trình phát thanh hiện đại; Các phương thức sản xuất chương trình phát thanh hiện đại; Kỹ thuật và công nghệ phát thanh hiện đại
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5143
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAO CHI PHAT THANH HIEN DAI.pdf13.71 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.