Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5141
Title: Tâm lý học báo chí (Đề cương bài giảng)
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Tâm lí;Báo chí
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nội dung đề tài gồm: Tâm lý học ứng dụng trong nghề báo; Tâm lý sáng tạo của nhà báo; Giao tiếp báo chí; Tâm lý tiếp nhận sản phẩm báo chí
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5141
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TAM LY HOC BAO CHI.pdf16.32 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.