Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5140
Title: Quan hệ giữa điều tra báo chí và điều tra hình sự
Authors: Lê Trọng Hùng
Advisor: Lã Văn Lặc
Keywords: Báo chí;Điều tra;Hình sự
Issue Date: 1998
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Tập hợp nghiên cứu hệ thống các tri thức có liên quan đến điều tra báo chí và điều tra hình sự, giúp cho hoạt động thực tiễn của phóng viên đi điều tra báo chí tránh được sai lầm. Việc chuẩn hóa những tri thức được tiếp nhận liên quan đến đề tài đưa ra khái niệm, phân loại và phương pháp mang tính qui luật trong hoạt động điều tra thu thập chứng cứ, tài liệu.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5140
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
QUAN HE GIUA DIEU TRA BAO CHI.pdf5.6 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.