Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5138
Title: Lý thuyết truyền thông hiện đại (Giáo trình nội bộ dành cho học viên sau đại học)
Authors: Đỗ, Thị Thu Hằng
Keywords: Lí thuyết;Truyền thông
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Giáo trình gồm 4 chương: Những vấn đề chung của lý thuyết truyền thông hiện đại; Hội tụ truyền thông, truyền thông đa phương tiện và truyền thông xã hội; Truyền thông phát triển chuyên biệt và truyền thông quốc tế; Năng lực và trách nhiệm xã hội của truyền thông hiện đại
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5138
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ly thuyet truyen thong hien dai.pdf20.06 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.