Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5137
Title: Lịch sử ảnh báo chí Việt Nam
Authors: ThS, NSNA. Đỗ Phan Ái
Keywords: Ảnh;Báo chí;Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Chỉ ra sự vận động của ảnh báo chí qua các thời kỳ lịch sử và sự tác động của ảnh báo chí đến quá trình vận động xã hội. Tìm hiểu vai trò của tác giả trong quá trình hình thành nền nhiếp ảnh báo chí ở Việt Nam. Khái quát tình hình xã hội và sự tác động hai chiểu
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5137
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LICH SU ANH BAO CHI VIET NAM.pdf44.16 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.