Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5136
Title: Học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng cộng sản
Authors: TS. Nguyễn Đức Ái
Keywords: Học thuyết Mác-Lênin;Tư tưởng Hồ Chí Minh;Xây dựng Đảng;Đảng Cộng sản Việt Nam
Issue Date: 2007
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nội dung đề tài gồm 4 phần: Phần I: C.Mác - Ph.Ăngghen về xây dựng chính đảng độc lập của giai cấp công nhân; Phần II: V.I.Lênin phát triển tư tưởng của C.Mác-Ăngghen, sáng tạo học thuyết về đảng kiểu mới của giai cấp công nhân ; Phần III: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam; Phần IV: Vận dụng học thuyết Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản trong thời kỳ mới
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5136
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
hoc thuyet mac lenin va tu tuong.pdf10.19 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.