Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5134
Title: Đảng lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền (1930-1945) - Giáo trình nội bộ
Authors: TS. Hoàng Thị Điều
Keywords: Đảng lãnh đạo;Đầu tranh;Giành chính quyền
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Cuốn giáo trình nội bộ được biên soạn gồm 12 chương (trong đó có 2 chương là tài liệu tham khảo)
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5134
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DANG LANH DAO DAU TRANH GIANG CHINH QUYEN.pdf7.54 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.