Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5131
Title: Hệ thống truyền thông quốc tế
Authors: Vũ Thanh Vân
Keywords: Truyền thông;Quốc tế
Issue Date: 2011
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài gồm 5 chương: Lịch sử hình thành và phát triển của báo chí thế giới; Toàn cầu thông tin; Ngành kinh doanh truyền thông toàn cầu ngày nay; Quản lý cơ quan báo chí - truyền thông toàn cầu; Tập đoàn báo chí - truyền thông;
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5131
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HE THONG TRUYEN THONG QUOC TE.pdf14.04 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.