Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5130
Title: Hoạt động xuất khẩu sách Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế (Báo cáo tổng quan đề tài khoa học)
Authors: Ths. Nguyễn Lan Phương
Keywords: Xuất khẩu;Sách;Việt Nam;Hội nhập quốc tế
Issue Date: 2012
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài đi sâu nghiên cứu, khảo sát tình hình xuất khẩu sách Việt Nam trong điều kiện hội nhập, phân tích và chỉ ra những bất cập đang đặt ra trong hoạt động xuất khẩu sách nước ta, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác xuất khẩu sách Việt Nam trong điều kiện hội nhập thế giới hiện nay
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5130
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HOAT DONG XUAT KHAU SACH VIET NAM.pdf6.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.