Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5129
Title: Lập kế hoạch quan hệ công chúng (Giáo trình nội bộ)
Authors: ThS. Đỗ Thị Minh Hiền
Keywords: Lập kế hoạch;Quan hệ công chúng
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Ngoài phần mở đầu, giáo trình gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan, nghiên cứu và lập kế hoạch quan hệ công chúng chiến lược
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5129
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
LAP KE HOACH QUAN HE CONG CHUNG.pdf9.68 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.