Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5128
Title: Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái với hoạt động giám sát và phản biện xã hội hiện nay
Authors: Nguyễn Thanh Xuân
Advisor: Nguyễn Ngọc Oanh
Keywords: Mặt trận Tổ quốc;Giám sát;Phản biện xã hội;Yên Bái
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá đúng thực trạng hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Yên Bái, từ đó đề xuất các giải pháp cơ bản nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp tỉnh Yên Bái trong điều kiện hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5128
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYEN THANH XUAN.pdf967.13 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.