Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5127
Title: Kỹ năng dẫn chương trình tại hiện trường trong phóng sự truyền hình (Khảo sát tại Đài Phát thanh - Truyền hình: Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế năm 2015)
Authors: NGUYỄN THANH HẢI
Advisor: NGUYỄN NGỌC OANH
Keywords: Kĩ năng;Dẫn chương trình;Phóng sự truyền hình
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề chung về kỹ năng dẫn chương trình truyền hình nói chung, dẫn hiện trường ở truyền hình nói riêng, luận văn tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng, làm rõ những thành công, hạn chế của việc xuất hiện ở hiện trường trong các phóng sự của phóng viên phóng sự của đài phát thanh truyền hình Nghệ An (NTV), đài phát thanh truyền hình Hà Tĩnh (HTTV). Từ đó đề xuất giải pháp nhằm phát huy hiệu quả hoạt động dẫn hiện trường của phóng viên ở đài NTV, HTTV trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5127
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THANH HẢI.pdf2.13 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.