Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5125
Title: VOV1, Đài tiếng nói Việt Nam với vấn đề bảo vệ môi trường (Khảo sát các chương trình: Môi trường và phát triển, Thời sự, Nông nghiệp và nông thôn, Chính phủ với người dân năm 2015)
Authors: NGUYỄN THÚY HẰNG
Advisor: TS. Trần Bá Dung
Keywords: Đài Tiếng nói Việt Nam;Bảo vệ môi trường
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận; phân tích những ưu thế và hạn chế thông tin, tuyên truyền với vấn đề bảo vệ môi trường trên Hệ VOV1- Đài Tiếng nói Việt Nam, tác giả luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc thông tin, tuyên truyền về vấn đề bảo vệ môi trường thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5125
Appears in Collections:LV chuyên ngành Báo chí học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
NGUYỄN THÚY HẰNG.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.