Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5119
Title: Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Thọ tham gia thực hiện pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh hiện nay
Authors: Cao Trần Hải
Advisor: PGS, TS. Nguyễn Văn Vĩnh
Keywords: Mặt trận Tổ quốc;Pháp lệnh;Dân chủ;Phú Thọ
Issue Date: 2016
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Góp phần làm rõ hơn cơ sở lý luận, thực trạng và đề xuất giải pháp để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam Tỉnh Phú Thọ trong việc tham gia thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn Tỉnh
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5119
Appears in Collections:LV chuyên ngành Chính trị phát triển

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Cao Tran Hai.pdf772.98 kBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.