Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5116
Title: Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng
Authors: Theaker, Yaxley, Heather Alison, Vũ Thanh Vân, Hà Mai Thùy Giang biên dịch
Keywords: Quan hệ công chúng;Chiến lược;Doanh nghiệp
Issue Date: 2018
Publisher: Nxb. Chính trị Quốc gia
Abstract: Cuốn sách được chia làm 4 phần: Phần I: giới thiệu chung về nghề quan hệ công chúng. Phần II: liên quan đến việc lập kế hoạch quan hệ công chúng, trong đó tập trung vào việc tìm hiểu tâm lý công chúng, trển khai chiến dịch quan hệ công chúng...; Phần III: phân tích cách thức truyền thông doanh nghiệp và phần IV: trình bày chi tiết sự tham gia của các bên liên quan
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5116
Appears in Collections:Quan hệ công chúng và quảng cáo chuyên nghiệp

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13. Bộ công cụ chiến lược quan hệ công chúng.pdf67.36 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.