Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5113
Title: Đảng lãnh đạo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong công cuộc đổi mới đất nước
Authors: TS. Phùng Thị Hiển
Keywords: Đảng lãnh đạo;Định hướng xã hội chủ nghĩa;Đổi mới đất nước
Issue Date: 2018
Publisher: Nxb. Lý luận chính trị
Abstract: Nội dung cuốn sách: Hệ thống hóa quan điểm, chủ trương của Đảng về giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong quá trình đổi mới; Làm rõ thực tiễn quá trình chỉ đạo thực hiện giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trên các lĩnh vực chủ yếu của đời sống xã hội; Đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của quá trình; Đúc rút một số kinh nghiệm chủ yếu về vấn đề giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5113
Appears in Collections:Đảng Cộng sản Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9. Đảng lãnh đạo giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa.pdf10.44 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.