Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5112
Title: Vai trò của tổng thống Mỹ trong quy trình lập pháp những năm đầu thế kỷ XXI
Authors: Lưu Thúy Hồng, Vũ Ngọc Quảng
Keywords: Tổng thống Mỹ;Pháp luật;Lập pháp;Thế kỷ 20
Issue Date: 2018
Publisher: Nxb. Thông tin và truyền thông
Abstract: Cuốn sách cung cấp các kiến thức nền tảng liên quan đến một số vấn đề lý luận chung về quy trình lập pháp của Mỹ, giới thiệu khái lược về tổng thống Mỹ và vai trò của tổng thống trong ttheer chế nhà nước Mỹ
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5112
Appears in Collections:Sách tham khảo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Vai tro cua tong thong My.pdf6.94 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.