Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5111
Title: Thực hiện đường lối của Đảng về phát triển kinh tế nông nghiệp ở một số tỉnh, thành đồng bằng sông Hồng (1997-2010)
Authors: Vũ Quang Ánh
Keywords: Đường lối;Đảng Cộng sản Việt Nam;Phát triển;Kinh tế nông nghiệp;Đồng bằng sông Hồng
Issue Date: 2017
Publisher: Nxb. Lý luận chính trị
Abstract: Cuốn sách đã nêu lên quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế nông nghiệp theo chủ trương, đường lối của Đảng ở một số tỉnh, thành đồng bằng sông Hồng bao gồm các tỉnh Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình và thành phố Hải Phòng, từ năm 1997-2010
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5111
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.