Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5110
Title: Quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường
Authors: TS. Trần Quang Hiển
Keywords: Quản lí nhà nước;Khoa học;Công nghệ;Tài nguyên và môi trường
Issue Date: 2017
Publisher: Nxb. Tư pháp
Abstract: Cuốn sách nhằm trang bị cho sinh viên thuộc các ngành học trên những kiến thức cơ bản về quản lý nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên và môi trường
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5110
Appears in Collections:Sách tham khảoItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.