Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5109
Title: Gia đình với vai trò giáo dục đạo đức cho trẻ em
Authors: TS. Nguyễn Thị Tố Quyên
Keywords: Gia đình;Giáo dục;Đạo đức;Trẻ em
Issue Date: 2017
Publisher: Nxb. Khoa học xã hội
Abstract: Cuốn sách giúp chúng ta nhìn nhận và đánh giá một cách khách quan, khoa học về nhận thức, nội dung và phương pháp giáo dục trong gia đình, đặc biệt là giáo dục đạo đức nhằm hình thành và phát triển nhân cách cho trẻ em
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5109
Appears in Collections:Xã hội học và gia đình Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3. Gia đình với vai trò giáo dục đạo đức cho trẻ em.pdf18.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.