Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5107
Title: Phân tích chính sách (Giáo trình nội bộ)
Authors: TS. Lưu Thúy Hồng
Keywords: Phân tích;Chính sách;Giáo trình
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Chương 1: Một số vấn đề lý luận cơ bản về phân tích chính sách công; Chương 2: Các lý thuyết phân tích chính sách công; Chương 3: Các phương pháp phân tích chính sách công; Chương 4: Nội dung và quy trình phân tích chính sách công; Chương 5: Tiêu chí phân tích chính sách công; Chương 6: Hệ thống phân tích chính sách công
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5107
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
PHAN TICH CHINH SACH.pdf14.02 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.