Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5106
Title: Thành ngữ có từ chỉ tứ chi người trong tiếng Nga, tiếng Anh và tiếng Việt nhìn từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa học
Authors: TS. Nguyễn Thị Thu
Keywords: Thành ngữ;Tứ chi;Tiếng Nga;Tiếng Anh;Tiếng Việt;Ngôn ngữ;Văn hóa học
Issue Date: 2010
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Đề tài nghiên cứu thành ngữ tiếng Nga có từ Pyxa và từ noza, thành ngữ tiếng Anh có từ hand và foot có đối chiếu với các thành ngữ tiếng Việt có từ tay và chân nhìn từ góc độ ngôn ngữ - văn hóa học
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5106
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THANH NGU CO TU CHI TU CHI.pdf8.3 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.