Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5105
Title: Thống kê kinh tế (Giáo trình nội bộ)
Authors: TS. Nguyễn Thị Kim Thu
Keywords: Giáo trình;Thống kê;Kinh tế
Issue Date: 2014
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Chương I: Những vấn đề chung của thống lê hoc và thống kê kinh tế; Chương II: Thống kê nguồn lực sản xuất; Chương III: Thống kê kết quả sản xuất và lưu thông sản phẩm xã hội; Chương IV: Thống kê hiệu quả của kinh tế nền sản xuất xã hội; Chương V: Thống kê mức sống dân cư và so sánh quốc tế
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5105
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
THONG KE KINH TE.pdf11.15 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.