Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5104
Title: Biên tập báo chí (Giáo trình nội bộ)
Authors: Nguyễn Quang Hòa
Keywords: Giáo trình;Biên tập;Báo chí
Issue Date: 2015
Publisher: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Chương 1: Biên tập Báo chí - những vấn đề lý luận và thực tiễn; Chương 2: Lập kế hoạch; Chương 3: Quy trình biên tập báo chí; Chương 4: Những tố chất của biên tập viên; Chương 5: Các nguyên tắc biên tập; Chương 6: Những cạm bẫy; Chương 7: Những lỗi thường gặp, nguyên nhân và cách khắc phục; Chương 8: Lỗi trên ảnh và chú thích ảnh; Chương 9: Những quy ước chung khi biên tập
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5104
Appears in Collections:Đề tài khoa học cấp cơ sở

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BIEN TAP BAO CHI.pdf25.48 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.