Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5103
Title: Hoạt động quan hệ công chúng của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay
Authors: Trịnh Phương Khanh
Advisor: PGS, TS. Phạm Minh Sơn
Keywords: Quan hệ công chúng;Ngân hàng Thương mại;Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở làm rõ một số vấn đề lý luận và thực trạng hoạt động QHCC của các ngân hàng thương mại Việt Nam, qua khảo sát trang thông tin điện tử của ngân hàng Vietinbank, ngân hàng BIDV, ngân hàng Agribank, luận văn đề xuất giải pháp nhằm tăng cường hoạt động này của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5103
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRỊNH PHƯƠNG KHANH.pdf2.81 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.