Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5102
Title: Slogan doanh nghiệp ở Việt Nam thành công và hạn chế
Authors: Trịnh Mai Ngân
Advisor: PGS, TS. Vũ Quang Hào
Keywords: Doanh nghiệp;Việt Nam;Thành công;Hạn chế
Issue Date: 2015
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Luận văn “Slogan doanh nghiệp ở Việt Nam : Thành công và Hạn chế có những nhiệm vụ căn bản sau: Xây dựng khung lý thuyết về vai trò của Slogan đối với thương hiệu doanh nghiệp và hiệu ứng xã hội của Slogan; Thống kê, mô tả số lượng Slogan doanh nghiệp ở Việt Nam; Khảo sát hiệu ứng xã hội của Slogan doanh nghiệp trong công chúng; Đánh giá những thành công và hạn chế của Slogan và quá trình tạo dựng Slogan.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5102
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRỊNH MAI NGÂN.pdf2.29 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.