Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5101
Title: Hoạt động truyền thông xây dựng thương hiệu tập đoàn Tuần Châu
Authors: Trần Thị Thúy Quỳnh
Keywords: Truyền thông;Thương hiệu;Tập đoàn Tuần Châu
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về truyền thông thương hiệu, khảo sát hoạt động truyền thông thương hiệu Tập đoàn Tuần Châu, tác giả đề xuất các giải pháp tăng cường hoạt động truyền thông thương hiệu Tập đoàn Tuần Châu.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5101
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN THỊ THÚY QUỲNH.pdf1.89 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.