Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5100
Title: Hoạt động truyền thông nội bộ trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại tập đoàn viễn thông quân đội VIETTEL
Authors: Trần Thị Phương Thảo
Advisor: PGS, TS. Trương Ngọc Nam
Keywords: Truyền thông;Văn hóa;Doanh nghiệp;Tập đoàn Quân đội
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý luận về truyền thông, đặc biệt là truyền thông nội bộ trong tổ chức, doanh nghiệp, cũng như nghiên cứu lý luận về văn hoá doanh nghiệp, tác giả sẽ khảo sát và phân tích các hoạt động truyền thông nội bộ nhằm xây dựng và phát triển văn hoá doanh nghiệp tại tập đoàn viễn thông quân đội Viettel. Từ đó, luận văn sẽ đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông nội bộ trong xây dựng và phát triển văn hoá Viettel trong giai đoạn tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5100
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TRẦN THỊ PHƢƠNG THẢO.pdf2.95 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.