Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5099
Title: Tổ chức hoạt động truyền thông hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông của các cơ quan báo chí ở Việt Nam hiện nay
Authors: Sử Thu Trang
Advisor: Trần Thị Thu Nga
Keywords: Truyền thông;Hướng nghiệp;Học sinh;Báo chí
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của hoạt động truyền thông hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông, trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp khắc phục ứng dụng PR để nâng cao hiệu quả truyền thông hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tại các cơ quan báo chí Việt Nam trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5099
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
SU THUTRANG.pdf1.7 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.