Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5097
Title: Hoạt động truyền thông về kĩ năng sống cho học sinh các trường THCS ở Hải Phòng hiện nay
Authors: Phạm Thị Thanh Hồng
Advisor: PGS, TS. Đinh Văn Hường
Keywords: Truyền thông;Kĩ năng sống;Học sinh;Hải Phòng
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về truyền thông và truyền thông về kĩ năng sống cho học sinh THCS, luận văn khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng truyền thông về kĩ năng sống cho học sinh THCS tại Hải Phòng từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả truyền thông về kĩ năng sống cho học sinh THCS tại Hải Phòng.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5097
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Thi Thanh Hong.pdf1.26 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.