Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5096
Title: Ứng dụng mạng xã hội facebook trong quảng bá chương trình thời sự phát thanh hệ VOV1 của Đài tiếng nói Việt Nam
Authors: Phạm Hồng Duy
Advisor: TS. Đinh Thị Thu Hằng
Keywords: Mạng xã hội;Quảng bá;Chương trình thời sự;Đài Tiếng nói Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở hệ thống hóa các khái niệm và xây dựng khung lý thuyết cho vấn đề nghiên cứu, tác giả khảo sát việc ứng dụng mạng xã hội Facebook trong quảng bá chương trình thời sự phát thanh hệ VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quảng bá nội dung chương trình thời sự phát thanh hệ VOV1 trên Facebook nói riêng, các chương trình của Đài Tiếng nói Việt Nam nói chung.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5096
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pham Hong Duy.pdf2.43 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.