Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5095
Title: Xây dựng thương hiệu chương trình chuyển động 24h của Đài truyền hình Việt Nam
Authors: Vũ Nhật Hương
Advisor: TS. Nhạc Phan Linh
Keywords: Xây dựng;Thương hiệu;Chương trình;Chuyển động 24;Đài Truyền hình Việt Nam
Issue Date: 2016
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Trên cơ sở đánh giá thực trạng hoạt động xây dựng và phát triển thương hiệu chương trình truyền hình Chuyển động 24h của Đài truyền hình Việt Nam, tác giả sẽ đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp nhằm tăng cường uy tín, sự tin cậy cho chương trình Chuyển động 24h đối với khán thính giả Việt Nam trong thời gian tới.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5095
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
VŨ NHẬT HƯƠNG.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.