Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5094
Title: Truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm nông sản tại Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Authors: Nguyễn Văn Giang
Advisor: TS Hà Huy Phượng
Keywords: Truyền thông;Vệ sinh an toàn thực phẩm;Nông sản;Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Issue Date: 2013
Publisher: H.: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Abstract: Làm sáng tỏ cơ sở lí luận về truyền thông và hoạt động truyền thông về VSATTP nông sản; đồng thời tập trung phân tích thực trạng các hoạt động này tại Bộ NN&PTNT, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động truyền thông về VSATTP nông sản trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5094
Appears in Collections:LV chuyên ngành Quan hệ công chúng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyn Van Giang.pdf1.61 MBAdobe PDFThumbnail
 Sign in to read


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.